6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE

BİLGİ FORMU VE MUVAFAKATNAME

Sayın İlgili,

Şirketimize gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda veya Kariyer.net web sitesi üzerinden şirketimize bildirdiğiniz cv ve diğer bilgiler içerisinde yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin (sağlık bilginiz ve adli sicil kaydı) Şirketimiz tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

İş Başvuru Formunda yer alan kişisel verileriniz;

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,
 • Tarafınızla iletişim sağlanması,
 • İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,
 • Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,
 • İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,
 • Ücret ve yan hakların belirlenmesi,
 • Çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,
 • Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,
 • Acil durumlarda bildirdiğiniz kişilerle iletişim sağlanması,
 • İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,
 • Mecburi hizmet yükümlülüğünüz varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi
 • Amacıyla işlenmektedir.

Şirketimiz verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.  Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda iş başvuru formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir.

Şirketimiz adli sicil kaydınız bulunması halinde bu bilgiyi, kaydın yorumlanması adına hukuk büroları ile paylaşabilecektir.

İstihdamınıza uygun bulunan pozisyonun Şirket’in hizmet verdiği bir firma nezdinde görevlendirilmenizi, bu firmaya özgülenmiş şekilde çalışmanızı gerektirecek bir pozisyon olması halinde kişisel verileriniz müşteri firma ile paylaşılması imkan dahilindedir.

Şirketimize aile üyeleriniz, referanslarınız, tarafınızı iş başvurusunda bulunmaya yönlendiren tanıdıklarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Aşağıdaki muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Onayınız ile Şirketimiz tarafından işlenen verileriniz ile ilgili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu belirtiriz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu hakları kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamaları da içeren talebinizi merpas.com adresindeki Başvuru Formu’nu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Buluklu Mah. Buluklu Cad. No:142/1 Toroslar/MERSİN adresinde bulunan Şirketimize bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme haklarına sahip olduğunuz konusunda bilgilendirildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, şirketimiz başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, kişisel verilerinizi 1 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.

İş başvurusu nedeniyle aşağıdaki Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda veya CV’nizde yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ile Şirketimiz ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.

Bununla birlikte aşağıdaki muvafakatname kapsamında verilen iznin muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Şirketimiz tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Aşağıdaki bölümü onaylayarak/imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:

 • Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak bilgilendirildiğimi,
 • Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini ve paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı,
 • Elektronik ortamda tutulmakta olan verilerimin Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olmasını kabul ettiğimi,
 • Ayrıca Şirketiniz ile aile üyelerim, referanslarım, Şirket’i öneren tanıdıklarıma ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak rızalarını aldığımı,
 • İşbu metni ve merpas.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği’ni ve Çalışan / Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.